Parafia Rzymskokatolicka

św. Michała Archanioła w Karlinie

Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino
kontakt@parafia-michalarchaniol.pl
tel. 881 078 834

PARAFIA

Adres: Pl. Jana Pawła II 8
78-230 Karlino

Sprawy pogrzebu wg ustaleń; wezwanie do chorych: tel. 881078834

Nr telefonu: 881078834
e-mail: kontakt@parafia-michalarchaniol.pl
http://www.karlino-michalarchaniol.pl

Chcesz nas wspomóc?
Nr konta:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Oddział w Karlinie
11 8562 0007 0025 1806 2000 0010

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz art. 8 i 9 KEP, informuję, że:

  1. Administratorem danych pochodzących z monitoringu za pośrednictwem kamer wewnątrz Kościoła jest Parafia pw. św. Michała Archanioła w Karlinie ( adres do korespondencji:    78-230 Karlino ul. Jana Pawła II 8).
  1. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia na terenie kościoła.
  1. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora ( art. 6 ust.1 lit. c, e ) RODO.
  1. Monitoring obejmuje specjalnie obszar oznaczony, czyli: wejście główne, wejście boczne, nawa główna, prezbiterium.
  1. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni.  W przypadku, gdy zapis monitoringu będzie stanowić materiał dowodowy w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organy władzy publicznej/państwowej, zapis z monitoringu przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  1. Przebywanie na terenie Kościoła p.w. ś.w. Michała Archanioła w Karlinie ma charakter dobrowolny i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w zakresie rejestracji kamer monitoringu.  Na terenie Kościoła znajdują się plakietki informujące o stosowanym monitoringu wizyjnym.
  1. Administrator informuje, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, w tym prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce, którym jest Kościelny Inspektor Danych Osobowych, korzystając z adresu: 01-015 Warszawa, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, e-mail: kiod@episkopat.pl.
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

KARLINO
8.00, 10.15, 12.15, 18.00

LUBIECHOWO 11.00

KOWAŃCZ 9.00

W DNI POWSZEDNIE

KARLINO  8.00, 18.00

BIURO PARAFIALNE CZYNNE

w czwartki
od 16.00 do 17.00
w soboty
od  9.30 do 11.00

Adres: Pl. Jana Pawła II 8
78-230 Karlino

Sprawy pogrzebu wg ustaleń; wezwanie do chorych:
tel. 881078834

Nr telefonu:  881078834

e-mail: kontakt@karlino-michalarchaniol.pl